วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลัก

ทรัพยากรป่าไม้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะขาดเสียมิได้ ฉะนั้นทรัพยากรป่าไม้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่กับมนุษย์ตลอดไป แต่ในปัจจุบันสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งเป็นตัวการที่ทำลายทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างมาก คือ ไฟป่า

ไฟป่า นับเป็นปัญหาที่สำคัญที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมในปีหนึ่งๆ คิดเป็นมูลค่ามหาศาล เพราะนอกจากต้นไม้ สัตว์ป่า และทรัพย์สินมีค่าของประชาชนถูกทำลายไปแล้ว ไฟป่ายังเป็นตัวการสำคัญทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งติดตามมา เกิดผลกระทบต่อสังคมตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการร่วมมือจากทุกฝ่าย ประชาชนทุกคนช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าให้หมดไป

โครงการควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการบ้านเล็กป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากไฟป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและบรรเทาภัย อันเกิดจากไฟป่าให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์รอง

เพื่อตอบสองโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโครงการ “ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ” ดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้มีโอกาสสืบพันธุ์ทดแทนตามธรรมชาติ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก การเผาทำลายทรัพยากรป่าไม้
เพื่อลดผลเสียที่มีต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสื่อมโทรมของแหล่งต้นน้ำ ดิน และอากาศ ซึ่งสำคัญมากต่อระบบนิเวศ
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนถึงหน่วยงานต่างๆ ให้ทราบถึงความรู้เกี่ยวกับไฟป่า วิธีดับไฟป่าและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากไฟป่า
เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่สืบไป
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ศักยภาพในการควบคุมไฟป่าให้ก้าวหน้า อันจะเป็นผลให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ที่ตั้งสถานี
      โครงการควบคุมไฟป่า ในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่ดอยป่าคา ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง ท้องที่หมู่ 15 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณพิกัด 47 Q 0520553 UTM 2219525 อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ E.099 11.795 และเส้นแวงที่ N 20 04.453 ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,401 ฟุต อยู่ห่างจากหมู่บ้านป่าโหลซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา 6 กิโลเมตร และก่อนถึงพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยผ้าห่มปก 4 กิโลเมตร

Doi PhaHomPok ChiengMai( FIRE0001@GMAIL.COM )
 

View my page on thai gardening

 
Today, there have been 1 visitors (6 hits) on this page!

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free