พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ
โครงการควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า จำแนกเป็น 2 พื้นที่ คือ

•  พื้นที่รับผิดชอบตามแผน หมายถึง พื้นที่รับผิดชอบที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามงบประมาณที่ได้รับตามแผน และถือเป็นพื้นที่เข้มข้นที่ต้องควบคุมไฟป่าปฏิบัติงานเน้นหนัก ทั้งการประชาสัมพันธ์ และการดับไฟป่า พื้นที่ดังกล่าว คือ พื้นที่อยู่ในเขตของโครงการควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกฯ ทั้งหมดจำนวน 16,670 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

•  พื้นที่รับผิดชอบนอกแผน หมายถึงพื้นที่รับผิดชอบนอกแผนปรกติ แต่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องกับพื้นที่รับผิดชอบในแผนของโครงการควบคุมไฟป่า ในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยผ้าห่มปกฯ ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ และดับไฟป่าตามความจำเป็น และมีการร้องขอจากพื้นที่นั้นๆ

มีอาณาเขตติดต่อคือ

ทิศเหนือ จรด ชายแดนไทย – พม่า
ทิศใต้ จรด ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย
ทิศตะวันออก จรด ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย
ทิศตะวันตก จรด ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลเวียง อำเภอฝาง

บริเวณที่มีความสำคัญเป็นพิเศษหรือต้องดูแลควบคุมไฟป่าอย่างเข้มงวด

บริเวณที่มีความสำคัญเป็นพิเศษหรือต้องดูแลไฟป่าอย่างเข้มงวด ที่ทางโครงการควบคุมไฟป่าฯ ดอยฟ้าห่มปกฯ ต้องดูแล คือพื้นที่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบริเวณที่ตั้งเรือนประทับแรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีเนื้อที่จำนวน 16,670 ไร่ และน้ำตกนามะอื้น น้ำตกปู่หมื่น น้ำตกตาดหมอก – ตาดเหมย และถ้ำต่างๆ ในบริเวณพื้นที่รอบๆ โครงการฯ

ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า

โครงการควบคุมไฟป่าฯ ดอยฟ้าห่มปกฯ ได้ออกประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าตามหมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุม 6 ตำบล 74 หมู่บ้าน และให้การศึกษาตามสถานศึกษา ดังมีรายละเอียดดังนี้
ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
1 บ้านแม่สาว หมู่ที่ 1 2 บ้านสันมะนาว หมู่ที่ 2
3 บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 3 4 บ้านห้วยป่าซาง หมู่ที่ 4
5 บ้านดง หมู่ที่ 5 6 บ้านแม่ฮ้าง หมู่ที่ 6
7 บ้านกาวีละ หมู่ที่ 7 8 บ้านศรีดอนแก้ว หมู่ที่ 8
9 บ้านสันป่าข่า หมู่ที่ 9 10 บ้านเมืองหนอง หมู่ที่ 10
11 บ้านปัญจพัฒนา หมู่ที่ 11 12 บ้านสัน หมู่ที่ 12
13 บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 13 14 บ้านเมืองพาน หมู่ที่ 14
15 บ้านโป่งไฮ        
ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
1 บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 1 2 ดอนชัยใต้ หมู่ที่ 2
3 บ้านดอนชัยเหนือ หมู่ที่ 3 4 บ้านใหม่ปู่แช่ หมู่ที่ 4
5 บ้านแม่อายหลวง หมู่ที่ 5 6 บ้านโฮ้งน้อย หมู่ที่ 6
7 บ้านโฮ้งหลวง หมู่ที่ 7 8 บ้านโฮ้งเหนือ หมู่ที่ 8
9 บ้านปางต้นเดื่อ หมู่ที่ 9 10 บ้านแม่แหลง หมู่ที่ 10
11 บ้านแม่แหลงหลวง หมู่ที่ 11      
ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
1 บ้านห้วยปู หมู่ที่ 1 2 บ้านห้วยมะเฟือง หมู่ที่ 2
3 บ้านท่าตอน หมู่ที่ 3 4 บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 4
5 บ้านหาดชมภู หมู่ที่ 5 6 บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 6
7 บ้านท่ามะแกง หมู่ที่ 7 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม หมู่ที่ 8
9 บ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 10 บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 10
11 บ้านสุขฤทัย หมู่ที่ 11 12 บ้านผาใต้ หมู่ที่ 12
13 บ้านเมืองงามใต้ หมู่ที่ 13 14 บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14
15 บ้านห้วยศาลา หมู่ที่ 15      
ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
1 บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1 2 บ้านป่าบง หมู่ที่ 2
3 บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 3 4 บ้านสันป่าเหียว หมู่ที่ 4
5 บ้านสันผักหละ หมู่ที่ 5 6 บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6
7 บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 7 8 บ้านเอก หมู่ที่ 8
9 บ้านป่าปงใต้ หมู่ที่ 9 10 บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่ 10
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1 บ้านหนองผนัง หมู่ที่ 1 2 บ้านดอน หมู่ที่ 2
3 บ้านใหม่หัวฝาย หมู่ที่ 3 4 บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4
5 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 6 บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 6
ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1 บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 1 2 บ้านป่าบง หมู่ที่ 2
3 บ้านหนองอึ หมู่ที่ 3 4 บ้านสวนดอก หมู่ที่ 4
5 บ้านต้นหนุน หมู่ที่ 5 6 บ้านสันทราย หมู่ที่ 6
7 บ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่ 7 8 บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ที่ 8
9 บ้านสันป่าไหน่ หมู่ที่ 9 10 บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 10
11 บ้านป่าสะแล หมู่ที่ 11 12 บ้านโป่งถึบ หมู่ที่ 12
13 บ้านห้วยบอน หมู่ที่ 13 14 บ้านใหม่เสาหิน หมู่ที่ 14
15 บ้านโป่งใน หมู่ที่ 15 16 บ้านปางผึ้ง หมู่ที่ 16
17 บ้านใหม่คลองน้อย หมู่ที่ 17    

Doi PhaHomPok ChiengMai( FIRE0001@GMAIL.COM )
 

View my page on thai gardening

 
Today, there have been 2 visitors (19 hits) on this page!

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free